VŠEOBECNÉ PODMÍNKY HODNOCENÍ

§ 1 Úvodní ustanovení

 • 1. Všeobecné podmínky našich hodnocení a pořadí v žebříčku se vztahují na všechny žebříčky vedené organizátorem pod jménem "Orlové ".
 • 2. Výsledky hodnocení zpracovává: Beautiful Company Sp. z o.o. Sp. K., se sídlem ve Vratislavi (53–238) na ul. Ostrowskiego 13d, zapsaná u okresního soudu pro Wrocław Fabryczna ve Vratislavi, obchodní oddělení VI Národního soudního rejstříku
 • 3. Subjekty jsou vyhodnocovány organizovátorem opakovaně, vždy jen jedenkrát ročně a v závislostí na průmyslovém odvětví.
 • 4. Pokud jde o dobré obchodní praktiky, organizátor je zaměřen na vyhodnocení co nejširší skupiny podnikatelů s cílem vybrat společnosti, které splňují nejvyšší standardy a kvalitu v určitém odvětví.

§ 2 Podmínky účasti

 • 1. Zúčastnit programu se může každý subjekt (fyzická osoba, právnická osoba a osoba bez právní subjektivity) registrovaná na území České republiky, která provádí podnikatelskou činnost v daném oboru.
 • 2. Účast v programu je bezplatná.
 • 3. Organizátor bude při přípravě hodnocené řádně provádět úplný a přesný seznam společností, které vykonávají podnikatelskou činnost v určitém odvětví. Neschopnost nalézt podnikatele a jeho společnost organizátorem v důsledku nedostatku zařazení do dostupných seznamů podnikatelů, jakož i neexistence možnosti účastnit se programu, nemá za následek žádné nároky na náhradu škody ze strany podnikatele
 • 4. Každá společnost může kdykoli požádat organizátora o kontrolu, zda je uvedena v seznamu hodnocení. Tuto žádost je třeba provést pomocí kontaktních údajlů publikovaných na internetových stránkách organizátora. Po odeslání přihlášky obdrží podnikatel informace o svém konečném hodnocení, a případně o možném důvodu, proč nebyl zařazen do hodnocení.
 • 5. Pokud není podnikatel zahrnut, bez ohledu na důvod, ve zdrojovém seznamu společností, má tento podnikatel právo podstoupit ověřovací proces prostřednictvím formuláře žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách organizátora.

§ 3 Metodika hodnocení společností

 • 1. Organizátor porovnává profily na webových stránkách se specifickými, konkrétními společnostmi pomocí automatizovaného počítačového softwaru.
 • 2. Organizátor poté ověří výsledky získané pomocí zkušených zaměstnanců.
 • 3. Organizátor stáhne počet a průměrné hodnocení daných podnikatelů ze všech vyhovujících webových stránek.
 • 4. Aby organizátor mohl stahovat data společnosti z určité webové stránky, musí být zdrojový kód webu zapsán v souladu s platnými normami, zejména: s technologií mikrodat.
 • 5. Zveřejněním seznamu vítězů v tomto programu poskytuje organizátor informace o všech dostupných webech, které obsahují informace o podnikateli, včetně počtu hodnocení a průměrného hodnocení společnosti na konkrétních stránkách hodnocení.
 • 6. Podnikatelé, kteří se v důsledku ověřovacího procesu nekvalifikovali pro vítězné hodnocení, mohou požádat organizátora o poskytnutí informací o důvodech této skutečnosti.
 • 7. Vzorec výpočtu hodnocení je zobrazen organizátorem na internetových stránkách každého hodnocení, a na dílčí stránce pro každý konkrétní průmysl.
 • 8. Zdroje zahrnuté v konečném výpočtu hodnocení se po kliknutí na název vítěze zobrazí na stránkách hodnocení všech konkrétních vítězů.

§ 4 Kritéria pro udělení ceny

 • 1. Subjekt může být nominován po obdržení konečného výsledku rovného nebo více než 8/10 bodů.
 • 2. Subjekty jsou rozlišeny s ohledem na správní rozdělení státu do měst a dle oboru podnikání.
 • 3. Přidělení subjektu k určité lokalitě je provedeno na základě poštovního směrovacího čísla při použití registru poštovních směrovacích čísel zveřejněných Českou Poštou.
 • 4. Pokud se na původně analyzovaném seznamu společností nachází méně než 8 společností v konkrétním městě a oboru, budou tyto společnosti hodnoceny na úrovni okresu, nikoliv na úrovni města. Toto se vztahuje na počet společností v počátečním seznamu, nikoli na seznam vítězů. Vítěz může být přítomen vždy pouze v jedné lokalitě (jedno město, nebo jeden okres atd.).
 • 5. K tomuto jsou v každém městě a kraji zahrnuta místa 1-3.
 • 6. Pro určení 1-3 místa se použijí tato kritéria:
  • a) první je subjekt s nejvyšším konečným hodnocením (zaokrouhleno na jedno desetinné místo);
  • b) v případě stejného konečného průměrného výsledku je nejvyšší místo přiřazeno společnosti s vyšším počtem hodnocení;
  • c) v případě většího počtu firem s identickým výsledkem budou těmto přidělena rovnocenná místa.
 • 7. V případě, že se dříve nevyhodnocená společnost bude kvalifikovat a bude přidána do skupiny vítězů, datum kontroly bude uvedeno na dílčí stránce daného pořadí. Má-li přidaná společnost dostatečné hodnocení pro obsazení míst od 1 do 3 v konkrétním místě, obdrží rovnocenné místo se stávající společností.
 • 8. V případě, kdy byla společnost během vyhodnocování ověřena a nekvalifikovala se z důvodu nízkého konečného hodnocení, není druhé ověření ve stejném roce možné. Další ověření se provádí u všech společností v následujícím kalendářním roce. Ověřením negativních hodnocení subjektu nevzniká právo na jakékoliv nároky na odškodnění ze strany této společnosti.

§ 5 Výsady vítězů

 • 1. Informace o vítězích jsou publikovány na internetových stránkách v jednotlivých obororech.
 • 2. Každý vítěz může požádat o úpravu údajů své společnosti - k tomuto účelu slouží kontaktní formulář na internetových stránkách projektu.
 • 3. Každý vítěz má právo požádat o odstranění svých dat.
 • 4. Každý vítěz (a pouze vítěz) má možnost objednat si další reklamní balíček včetně materiálů, jako jsou například gravírovaná deska z akrylového skla o velikosti 20 cm x 20 cm, tištěná verze certifikátu, blahopřání a logo, které jsou odeslány elektronicky. Tyto materiály vyžadují dodatečnou platbu. Cena těchto materiálů je sdělena organizátorem na žádost vítěze. Cena balíčku je pokaždé závislá na daném pořadí a na konkrétním odvětví.
 • 5. Objednání výše zmíněných materiálů není povinné – nepořízení materiálů nemá žádný vliv na výsledky hodnocení. Přítomnost vítěze na internetových stránkách programu nijak nesouvisí se zakoupením marketingových materiálů.
 • 6. Vítěz (objednatel/kupující) se zavazuje používat tyto materiály pouze pro svou vlastní potřebu a pro potřeby své společnosti, a zároveň se zavazuje, že neposkytne tyto materiály k využití třetí straně.
 • 7. Laureát, který si objednal další materiály uvedené v bodě 4 (odstavec 5), získává právo používat logo plebiscitu na dobu neurčitou.

§ 6 osobní údaje a doložka GDPR

Podle čl. 13, odstavců 1 a 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, organizátor upozorňuje, že:
 • 1. Správcem všech osobních údajů podnikatelů, kteří se účastní tohoto programu, je Beautiful Company Sp. z o.o. Sp. K., se sídlem ve Vratislavi v Polsku
 • 2. Osobní údaje podnikatelů a jejich společností jsou shromažďovány v době přípravy objednávek marketingových balíčků. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze pro účely přepravy.
 • 3. Osobní údaje podnikatelů budou zpracovány pouze pro účely hodnocení, týkající se čl. 6, oddíl 1, bod b obecného nařízení ochrany osobních údajů.
 • 4. Příjemci osobních údajů budou také kurýrní společnosti.
 • 5. Osobní údaje nebudou předány do další země ani do žádné mezinárodní organizace (kromě přepravní společnosti).
 • 6. K vyhodnocení používá organizátor obchodní názvy společností, včetně těch, které jsou zveřejněny na GMaps nebo Facebooku.

§ 7 Závěrečná ustanovení

 • 1. Tato nařízení vstupují v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách hodnocení.
 • 2. Výklad těchto nařízení může být proveden pouze organizátorem.
 • 3. Stížnosti a žádosti týkající se nařízení se předkládají organizátorům.
 • 4. V nevyřešitelných záležitostech se použijí příslušná ustanovení českého práva.
 • 5. Tyto předpisy jsou pro informační účely a na obou stranách nevytvářejí žádné nároky.
 • 6. Jakékoliv spory vyplývající z porušení těchto nařízení, které nelze vyřešit smírčí cestou budou na podnět organizátora řešeny u příslušného soudu organizátora.
 • 7. Ustanovení těchto předpisů jsou oddělitelná a uznání kteréhokoli z nich za neplatné nemá vliv na závaznost ostatních.
 • 8. Jakékoli změny těchto nařízení mohou být učiněny pouze usnesením správní rady organizátora.

§ 8 Uživatelský účet

 • 1. Chcete-li si na webu založit účet, přihlaste se ke svému účtu na Facebooku (tlačítko „Přihlásit se přes facebook“). Zvolením této funkce si uživatel uvědomuje, že organizátor plebiscitu bude mít přístup k informacím na svém Facebook účtu. Další informace o používání dat z vašeho Facebook účtu naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku.
 • 2. Chcete-li si založit účet, je nezbytné si přečíst a přijmout zmíněné Podmínky a zásady ochrany osobních údajů.
 • 3. Uživatelský účet umožňuje přidávat a odebírat společnosti ze seznamu oblíbených. Tento Seznam je viditelný pouze přihlášenému uživateli na podstránce Vítězové/Oblíbení.